۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

اولین «منجنیق» برای پدرکشی منتشر شد

اولین «منجنیق» برای پدرکشی منتشر شد.


منجنیق را برای دوستانتان بفرستید.
دوستانی که نمیتوانند نشریه را باز یا آن را دانلود کنند
میتوانند برای «منجنیق» ایمیل بزنند.
نسخهیPDF نشریه برای آنها ارسال خواهد شد.

۱ نظر:

  1. عنوان "پدرکشی" به نظرم در بردارنده مفاهیمی است که با هدفی که برای این مجله عنوان شده متفاوت است و ممکن است کمی گمراه کننده باشد. "پدرکشی" در واقع برآمده از خواست فرزند (پسر) برای تکیه زدن بر جای پدر است. کسب قدرت پدر (و هم بستر شدن با مادر) زیربنای این میل در ادبیات و روان شناسی است. و در مقابل "پسرکشی" را داریم که ناشی از ترس پدر از این میل پسر است. عدم توفق بر این امیال منجر به وضعیتی می شود که پسر وابسته به پدر و نیازمند پدریت او می شود همزمان با خشم و میل به نابودی او. موقعیت متضادی که پسر همزمان از پدر می ترسد که او را نابود کند، لذا سرسپرده امر و فرمان او می شود، و هم میل به نابودی او را در سر می پروراند.
    تصور می کنم هدف از این مجله نه "پدرکشی" که عبور از وابستگی و ترس از پدر است. رسیدن به چنان رشدی که نه نیازمند به پناه گرفتن در قدرت پدر باشد و نه هراسناک از قدرت مطلقه او. و در چنین فضای بالغانه ای نه میلی به "پدرکشی" باقی می ماند و نه نیازی به "پسرکشی".

    پاسخحذف