۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

اولین «منجنیق» برای پدرکشی منتشر شد

اولین «منجنیق» برای پدرکشی منتشر شد.


منجنیق را برای دوستانتان بفرستید.
دوستانی که نمیتوانند نشریه را باز یا آن را دانلود کنند
میتوانند برای «منجنیق» ایمیل بزنند.
نسخهیPDF نشریه برای آنها ارسال خواهد شد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه


«منجنیق» آمده است تا در سیاست، اندیشه ورزی کند و در اندیشه، سیاست ورزی. «منجنیق» بی طرف نیست. «منجنیق» ناظر خاموش و بی نظر واقعیت نخواهد بود. «منجنیق» می خواهد که در سرنوشت خودش، نویسندگانش و دیگران دست ببرد. «منجنیق» می خواهد در امر واقعی دخالت کند و بر تداوم و پیگیری پیکار رهایی بخش پای بفشارد. «منجنیق» در سوی ستمدیدگان ایستاده است.-