۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه


«منجنیق» آمده است تا در سیاست، اندیشه ورزی کند و در اندیشه، سیاست ورزی. «منجنیق» بی طرف نیست. «منجنیق» ناظر خاموش و بی نظر واقعیت نخواهد بود. «منجنیق» می خواهد که در سرنوشت خودش، نویسندگانش و دیگران دست ببرد. «منجنیق» می خواهد در امر واقعی دخالت کند و بر تداوم و پیگیری پیکار رهایی بخش پای بفشارد. «منجنیق» در سوی ستمدیدگان ایستاده است.-